เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)

 1

ประกาศ

 1

กำหนดการนำเสนอผลงาน

ผลงานนำเสนอ (ภาคบรรยาย)   

ผลงานนำเสนอ (ภาคโปสเตอร์)   

 1 

หมายเหตุ นื่องจาก กลุ่มที่ 2 มีบทความที่ได้รับคัดเลือกการนำเสนอเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดตารางการบรรยายเพิ่มเติมใน กลุ่มที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 15.20 – 17.00 น.

 

 


ประกาศ! ผลการตอบรับบทความวิจัย (คลิ๊ก)

และรายละเอียดการชำระเงิน (คลิ๊ก)

“เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)” กำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญขึ้นในเศรษฐกิจไทย ในอนาคตอันใกล้ ทั้งนี้เศรษฐกิจสร้างสรรค์มีองค์ประกอบร่วมของแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
บนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงนับได้ว่าเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสินค้าและ ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนกระบวนการผลิตในโลกยุคไร้พรมแดน การศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างเทคโนโลยี และ นวัตกรรมสมัยใหม่ จะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของการพัฒนาดังกล่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีก 8 แห่งได้แก่

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

จะได้จัดการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2 The 2nd Rajamangala University of Technology International Conference (2nd RMUTIC) “Science and Technology Development in Creative Economy” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ระหว่างนักวิจัย คณาจารย์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีให้นักวิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ และระดับชาติ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2553 กิจกรรมของงานจะเป็นการนำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์และเพื่อเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และสร้างงานวิจัยใหม่ร่วมกันต่อไปในอนาคต

 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทำวิจัย ระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่งและหน่วยงานเครือข่าย
2. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยนำเสนอผลงานวิจัยด้านสาขาต่างๆ เพื่อการพัฒนาประเทศไทย