คณะกรรมการจัดงาน

คณะกรรมการอำนวยการ
นายกสภามหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กรรมการสภามหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


ประธานจัดการประชุมวิชาการ
รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์


ประธานฝ่านดำเนินงานและประสานงาน
รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน


ประธานฝ่ายพิธีการและจัดโปรแกรมการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย
รศ.ดร.อัญชลี  สงวนพงษ์


ประธานฝ่ายการจัดทำเว็บไซต์และลงทะเบียน
รศ.ดร.อรุณี  อินทรไพโรจน์


ประธานฝ่ายนิทรรศการและการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์
ผศ.ธนา  เหมวงษา


ประธานฝ่ายต้อนรับ
ผศ.ดร.สาคิตณ์  จันทโนทก


ประธานฝ่ายสถานที่ อาหารและโสตทัศนูปกรณ์
ดร.สิงห์โต  สกุลเขมฤทัย


ประธานฝ่ายการเงิน
นางวนิดา ปอน้อย


ประธานฝ่ายยานพาหนะ
ผศ.มนตรี  น่วมจิตร์


ประธานฝ่ายเอกสารการพิมพ์และเอกสารโปสเตอร์
ดร.วิชัย พยัคฆโส


ประธานฝ่ายทัศนศึกษา
รศ.สยาม ดำปรีดา


ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางวนิดา ปอน้อย